Envire opleidingen

De (bouw) wereld verandert…

In de afgelopen decennia werden woningen vaak ontwikkeld door projectontwikkelaars en, al dan niet via een woningcorporatie, aangeboden aan de woonconsument. Eenvormigheid, weinig keus en een wijze van bouwen gericht op kostenbesparing voor de projectontwikkelaar/aannemer waren het gevolg. Woonkwaliteit, een gezond binnenklimaat, duurzaamheid en een redelijke prijs hadden niet de gewenste/noodzakelijke prioriteit.

Met zicht op de noodzaak om duurzaam te bouwen en de kwaliteit van wonen en leven centraal te stellen komt -langzaam- een verandering op gang. Het klimaat – en de portemonnaie- zorgt dat we energiezuinig moeten wonen. CO2 reductie vraagt ook om herbruikbare (al dan niet natuurlijke) bouwmaterialen. Een gezond binnenklimaat/optimaal woongenot noop tot bouwen zonder giftige stoffen en aandacht voor de vochthuishouding (dampopen bouwen met een optimale isolatie). En het groeiende overschot aan hemelwater/ tekort aan hoogwaardig drinkwater is een factor die dient te worden meegenomen in de bouwaanpak.

Ontluikend bewustzijn

In de afgelopen 5 jaar is steeds vaker gebouwd in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Op deze wijze kon de (over)winst voor de projectontwikkelaar ingezet worden voor de kwaliteit van de te bouwen woning/ het te bouwen kantoor. Ook is de betrokkenheid bij bouwproces en het gewenste resultaat voor veel mensen reden om, soms gefaciliteerde door de gemeentelijke overheid, zelf als opdrachtgever te gaan functioneren.

Belangrijke constateringen:

 • de kennis omtrent bouwen en wonen is vaak niet voldoende om -gelijkwaardig- gesprekspartner te zijn voor architect, aannemer, installateur en gemeente;
 • ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en gezond (o.a. dampopen) bouwen gaan snel. De kennis daarvoor is vaak niet aanwezig bij zowel de bouwconsument als bij de aannemer;
 • een groter(e) rol voor opdrachtgever en duurzaamheid past vaak nog niet in het ‘klassieke denkframe’ van de aannemer.

Duurzame en gezonde gebouwen: (top)prioriteit!

duurzaam gebouwd

De Rijksoverheid geeft grote prioriteit aan duurzaamheid, bouwkwaliteit en de borging van de positie van de individuele bouwconsument. De Omgevingswet (zojuist aangenomen door het parlement -maart 2016- en in de komende jaren verder ingevuld), biedt het kader. De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen borgt dat (particuliere) opdrachtgevers daadwerkelijk het instrument in handen krijgen dat hen helpt de kwaliteit te realiseren die wettelijk minimaal noodzakelijk is (Bouwbesluit) én dat borgt dat de vooraf overeengekomen ambities worden gerealiseerd: de private kwaliteitsborger.

duurzaamheid geoptimaliseerd bij renovatie of onderhoud

Daarnaast is optimaliseren van bestaande gebouwen (het overgrote deel van de gebouwenvoorraad) aan de orde. Publiek vastgoed (in bezit bij gemeenten, provincies en rijksoverheid) komt daarvoor in aanmerking. Maar ook privaat vastgoed.

Missie Envire

Envire draagt bij aan het ontwikkelen van de bekwaamheid bij opdrachtgever, architect, bouwer, vasthoedbeheerder/-onderhoudsspecialist, gemeentelijke inspecteur bouw- en woningtoezicht  en private kwaliteitsborger. Opdat een evenwichtige situatie ontstaat waarin optimaal duurzame, hoogwaardige en betaalbare (woon-, werk-, school- en publieks) gebouwen tot stand komen.

Cursus (collectief) opdrachtgeverschap (particulier)

Hoe werkt bouwen? Wat komt er bij kijken? Wie zijn de betrokkenen? Wat is er mogelijk? Hoe richt je het proces zo in dat je er zelf grip op hebt/houdt?

Deze vragen komen aan bod in zes avonden. De avonden worden verzorgd door ervaringsdeskundigen (particuliere opdrachtgever, architect, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht/Private kwaliteitsborger, installatiedeskundige en bouwer).

Na deze avonden heeft u zicht op het bouwproces en bent u in staat om -op het juiste moment- de juiste vragen te stellen.

meer informatie

Post HBO registeropleiding inspecteur Bouw- en WoningToezicht / private kwaliteitsborger

De maatschappij vraagt steeds beter gebouwde gebouwen. Daarbij is het Bouwbesluit (2012) de minimumnorm. Daadwerkelijke kwaliteit -voor consument en organisatie- vraagt een verdere verdieping en verbreding van het toezicht (-private- kwaliteitsborging).

De opleiding Inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger richt zich op mensen die belast zijn met toetsing van bouwplannen en bouwrealisatie in het kader van een Omgevingsvergunning of als private kwaliteitsborger. De opleiding leidt op voor het post HBO registerdiploma Inspecteur BWT/private kwaliteitsborger.

Meer informatie

Opleiding duurzaam bouwen en onderhouden (professional)

Duurzaamheid zal in de komende jaren ‘de klok slaan’

Duurzaamheid omvat:

 • energiezuinigheid: nu geldt een EPC van 0,4, in 2020 een EPC van 0 voor woningen;
 • milieu: een zo laag mogelijke milieubelasting (CO2 footprint) door toepassing van herbruikbare, CO2 arme materialen;
 • gezondheid: een gifvrij, prettig en gezond binnenklimaat;
 • functioneel: levensloopbestendig en onderhoudsarm.

(Natuurlijke) bouwmaterialen, een luchtdichte bouwwijze en de samenhang tussen gebouwconstructie/-schil en installaties zijn daarbij van belang.

De opleiding  duurzaam bouwen biedt de specifieke kennis en kunde om duurzaamheid in bouwen, renoveren, optimaliseren en onderhouden te realiseren.

meer informatie

Opleiden volgens Envire

Envire ontwikkelt en realiseert opleidingen ter ondersteuning van kwaliteit in bouw en omgeving. Daarbij komt regelgeving, bouw- en materiaalkennis, techniek en (inter)menselijk handelen aan de orde, die in samenhang  worden toegepast.

Praktisch leren/direct toepassen

In de praktijk van bouwen speelt -steeds wisselende- regelgeving een belangrijke rol. Het kunnen vinden van de meest actuele van regels en het kunnen gebruiken/toepassen daarvan is daarom een belangrijk onderdeel van onze opleidingsaanpak. Relatief weinig ‘luisteren naar de docent’, veel kunnen opzoeken, verklaren en toepassen in de praktijk.

Tijdens de opleiding werken we met concrete situaties uit de praktijk. Docenten werken/zijn afkomstig uit de praktijk.

Reeds verworven competentie(s) als startpunt bij opleiding inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger

Envire kiest ervoor zo goed mogelijk aan te sluiten op de bestaande kennis/kunde van een kandidaat. Daarom start de opleiding inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger met een intakegesprek. Daarin wordt met de kandidaat vastgesteld of hij/zij beschikt over het startniveau voor de opleiding/ vervolgopleiding:

 • wanneer het startniveau onvoldoende is bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan voorbereidingsmodules;
 • wanneer gezamenlijk wordt vastgesteld dat het startniveau voldoende is, neemt de kandidaat deel aan het startassessment.  Deelnemen aan dit assessment:
  • geeft kandidaten een goede indruk van niveau/zwaarte van de opleiding;
  • geeft het Envire docententeam informatie over het kennis-/kundeniveau van de deelnemer(s), waarmee de begeleiding kan worden geoptimaliseerd.

Voor de post HBO registeropleiding inspecteur BWT/private kwaliteitsborger geldt dat wanneer een kandidaat een score haalt van 75% in het startassessment, vrijstelling wordt verleend  voor een aantal opleidingsonderdelen (zie de beschrijving bij de opleiding). Op deze wijze voorkomen we onnodige opleidingsinspanning/-kosten. Ook denken we dat dit de motivatie van de kandidaat ten goede komt.

T: 0653214697

E: info@envire.nl

Prattenburg 307

2036 SL Haarlem