Inspecteur Bouw- en WoningToezicht / private kwaliteitsborger

Waarom?

Borgen van kwalitatief bouwen

Veilige, duurzame en gezonde gebouwen zijn van groot belang. Zowel voor bewoner, gebruiker, bezoeker als voor de maatschappij. In het Bouwbesluit (2012) zijn de minimumeisen vastgelegd waaraan een bouwwerk moet voldoen. De controle daarop wordt -tot op dit moment- uitgeoefend door de (gemeentelijke) overheid of de door gemeente daarvoor ingerichte samenwerkingsverbanden: omgevingsdiensten.

In de afgelopen 10 jaar -en daarvoor- is de aandacht voor kwaliteit in bouw en gebouwen gegroeid. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker factor. Maar ook zorgen dat de bouwconsument daadwerkelijk de kwaliteit krijgt die door de bouwproducent is beloofd krijgt steeds meer aandacht.

In de afgelopen jaren ontstond steeds vaker (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. Mensen die, al dan niet gezamenlijk, kiezen voor het zelf ontwikkelen en (laten) bouwen van hun (droom)huis. Het borgen van de bouwkwaliteit is in dergelijke situaties, waarbij de opdrachtgever geen bouwdeskundige is, een extra aandachtspunt.

Private kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen richt zich op een nieuwe aanpak. De toetsing van het bouwplan én het toezicht op de goede uitvoering wordt, als de wet wordt ingediend bij en goedgekeurd door het Parlement, uitgevoerd door deskundigen die niet in dienst zijn van de overheid: private kwaliteitsborgers. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de minimum eisen uit het Bouwbesluit, maar zal ook de aanvullende kwaliteit die door de opdrachtgever wordt verlangd, onderwerp zijn van toezicht.

Bij grote(re) bouwwerken en publieksgebouwen wordt de kwaliteitsborging ook nu vaak al uitgevoerd door externe, onafhankelijke toetsingsbureau’s. Met de stijgende noodzaak hoogwaardig kwalitatief te bouwen, o.a. door het toenemende duurzaamheidsbewustzijn, is onafhankelijke kwaliteitscontrole ook voor de private opdrachtgever van belang.

Voorts is het de bedoeling dat de aansprakelijkheid van de bouwproducent, die nu eindigt bij de acceptatie van het bouwwerk bij oplevering, in stand blijft voor -verborgen- gebreken.

Duurzaamheid: toenemende complexiteit

Een duurzaam gebouw (energiezuinig, waterhuishouding, CO2 beperkt, herbruikbaar, levensloopbestendig en met een gezond binnenklimaat) vraagt een integrale benadering van fundering, constructie, schil en installatietechniek). De daarvoor benodigde deskundigheid is verdeeld over meerdere disciplines. De inspecteur BWT/private kwaliteitsborger zal in staat moeten zijn de verschillende deskundigheidsgebieden te overzien en in samenhang te toetsen/controleren.

Het -op onafhankelijke basis- uitvoeren van plantoetsing en bouwtoezicht vraagt meer dan alleen technisch-inhoudelijke deskundigheid. Het onderkennen van de verschillende belangen en het daarmee omgaan op zodanige wijze dat opdrachtgever en overheid kunnen vertrouwen op de uitkomst (voldoen aan het Bouwbesluit en de realisatie van de wensen/eisen van de opdrachtgever) vraagt om een breed palet aan kennis/vaardigheden.

Voor wie?

Inspecteur bouw- en woningtoezicht

De opleiding Inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger richt zich op mensen die belast zijn met toetsing van bouwplannen en bouwrealisatie in het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning dan wel met toezicht en handhaving op de gebouwde omgeving.

Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd door gemeenten of, gemandateerd door gemeenten, door omgevingsdiensten. Met het diploma inspecteur Bouw- en Woningtoezicht/private kwaliteitsborger wordt voldaan aan de opleidingseis in de Kwaliteitscriteria 2.1 (specialistische opleiding ambtenaar bouw- en woningtoezicht 1 & 2).

Private kwaliteitsborger

In de komende jaren zal het toezicht op de kwaliteitsborging in de bouw verschuiven van de gemeentelijke overheid naar de private markt (Wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging).

Ook voor hen die, op dit moment of in de toekomst, verantwoordelijk zijn voor bouwplantoetsing dan wel bouwtoezicht, is deze opleiding/kwalificatiemogelijkheid van toepassing. Daarbij kan worden gedacht aan medewerkers bij ingenieursbureau’s, -zelfstandig werkende- private kwaliteitsborgers, architecten, bouwkundig medewerkers architectenbureau’s, bouwkundig medewerkers -bedrijfsbureau’s aannemers en bouwplandeskundigen die werken vanuit of namens de opdrachtgever(particulier, vastgoedbeheerder, woningcorporatie, opdrachtgeverscollectieven) dan wel hypotheeknemer/verzekeraar.

Uitdaging en voldoening

Bouwkwaliteit is een vakgebied dat in de afgelopen jaren aanmerkelijk uitdagender is geworden. De te leveren bijdrage aan de maatschappelijke opdracht (omgevingskwaliteit en duurzaamheid) vraagt om veel kennis en kunde van overheids- en private kwaliteitsborgers. De complexiteit maakt het leuk, de -potentiële- belangentegenstellingen maken het spannend, het te bereiken effect voor opdrachtgever en maatschappij creëren een forse uitdaging op post HBO niveau. Voldoening ontstaat als, mede door de stevig ontwikkelde competenties, opdrachtgever en omgeving een optimaal resultaat zien ontstaan.

Over de opleiding

De opleiding Inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger bestaat uit de volgende onderdelen:

 • startgesprek
 • entree-assessment
  • in het entree assessment wordt vastgesteld in welke mate de kandidaat over de benodigde competenties beschikt. Het entree assessment omvat dezelfde onderdelen als het eindassessment en is van hetzelfde niveau. Een kandidaat die een score van 75% behaalt op alle onderdelen van het entree-assessment krijgt een vrijstelling voor alle opleidingsonderdelen behalve de module private kwaliteitsborging.
 • module omgevingsrecht en juridisch kader
 • module bouwbesluit toegepast
 • module integriteit
 • module informatievastlegging en -sturing
 • module rolvervulling en interactie
 • eindassessment
 • module private kwaliteitsborging

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de opleidingsonderdelen.

Veel aandacht voor persoonlijk functioneren

De inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger functioneert in een belangenveld. Adequate rolvervulling vraagt om, naast kennis van de -toepassing van de- wet- en regelgeving, een forse hoeveelheid persoonlijke eigenschappen/competenties. In de opleiding wordt daarom aandacht besteed aan integriteit, persoonlijke interactie/onderhandelen en informatiesturing.

Deelnemen?

Entree- eis

Deelnemen is mogelijk voor kandidaten met bouwkundige kennis op HBO niveau en drie jaar relevante werkervaring. Wanneer niet voldaan wordt aan deze entree-eis kunnen aanvullende modules worden gevolgd om het beoogde entree-niveau te behalen.

Studiebelasting, doorlooptijd en kosten

De opleiding kent een studiebelasting van 428 uur. Daarvan zijn 248 contacturen (62 dagdelen) en 180 zelfstudie uren (45 dagdelen). De opleiding wordt tweewekelijks gerealiseerd op twee aaneengesloten dagdelen(dus 1 dag per twee weken). De totale opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar.

Locatie

De opleiding wordt gerealiseerd nabij het centrum van Nederland. Ook is het mogelijk voor samenwerkende gemeenten/omgevingsdiensten/organisaties de opleiding op een door hen gewenste locatie te organiseren. Uitgangspunt is een minimumaantal van 6 deelnemers.

Kosten

De totale opleiding inspecteur BWT/private kwaliteitsborger kost € 5.950,- exclusief BTW. Betaling in 10 termijnen van € 625 ex BTW is mogelijk.

Wanneer een kandidaat een score behaalt van 75% in het pre- assessment bedragen de kosten voor assessment en module private kwaliteitsborger € 2.000.

Start opleiding & inschrijven

De start van de eerstvolgende post HBO registeropleiding inspecteur BWT/private kwaliteitsborger staat gepland op 4 oktober 2017.

Aanmelding kan plaatsvinden via de website (contact). De aanmelding is definitief na rechtsgeldige ondertekening van de opleidingsovereenkomst. De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 deelnemers (maximaal 14 deelnemers).

T: 0622695028

E: info@envire.nl

Kievitsweg 118

2983 LG    RIDDERKERK