Inhoud opleiding inspecteur bouw- en woningtoezicht / private kwaliteitsborger

eindtermen

Een afgestudeerde van de opleiding inspecteur bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborger kan, op basis van de wet- en regelgeving en met behulp van de borgingsinstrumenten bouw- en omgevingskwaliteit, de bouwkwaliteit van een bouwwerk voorafgaand aan- en tijdens de uitvoering controleren. Voorbereiding, controle en eventuele correctieve interventies leiden tot een effectieve en efficiënte behartiging van het publieke, dan wel private bouw- en omgevingskwaliteitsbelang.

  1. De in het voor omgevings- en bouwkwaliteit (bouw- en woningtoezicht/private kwaliteitsborging) relevante regelgeving in zijn onderling verband kennen en kunnen toepassen op een aanvraag omgevingsvergunning.
  2. Het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit 2012 toe te passen in een Omgevingsvergunningsaanvraag dan wel in de toetsing van de realisatie van een bouwproject voor een gebouw met een meervoudige gebruiksfunctie.
  3. De communicatie/interactie met een klant (burger/organisatie/opdrachtgever) zodanig kunnen inrichten en uitvoeren dat het beoogde effect zo efficiënt mogelijk (snel, met zo min mogelijk -juridische- kosten, met een zo optimaal mogelijk maatschappelijk effect) wordt gerealiseerd.
  4. Integriteitsdilemma’s kunnen herkennen en adequaat hanteren, o.a. door de inrichting van organisatie en werkproces.
  5. De principes van informatieregistratie, -ordening/-sturing begrijpen en kunnen toepassen in concrete projecten in de eigen werkpraktijk.

0. Entree-assessment ( 5 dagdelen)

In het entree assessment wordt vastgesteld in welke mate de kandidaat over de benodigde competenties beschikt. Het entree assessment omvat dezelfde onderdelen als het eindassessment en is van hetzelfde niveau. Op basis van de resultaten van het entree assessment wordt de didactische inzet tijdens de modules gestuurd.

Een kandidaat die een score van 75% behaalt op alle onderdelen van het entree-assessment krijgt een vrijstelling voor alle opleidingsonderdelen behalve de module private kwaliteitsborging.

 

A. Omgevingsrecht juridisch kader (14 dagdelen contact & 12 dagdelen zelfstudie)

De  in voor het veld bouw- en woningtoezicht relevante regelgeving in zijn onderling verband te kennen en te kunnen toepassen op een aanvraag omgevingsvergunning.

A1 De van toepassing zijnde wettelijke kaders te benoemen (AWB, WABO, WRO, WW, crisis- en herstelwet, Huisvestingswet, Monumentenwet, Wet Milieubeheer, Besluit OmgevingsRecht, welstandsnota, APV, legesverordening, boek 7 Burgerlijk Wetboek, Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen);

A2 De samenhang tussen elementen in de wet- en regelgeving te duiden en toe te passen in alle voorkomende situaties;

A3 De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht te beschrijven (doel, reikwijdte) en toe te passen;

A4 Weten hoe een bouwplan aan redelijke eisen van welstand kan worden getoetst (inclusief  doel  welstandsnota);

A5 De relatie tussen monument(en) en omgevingsvergunningen kunnen benoemen en in de aanvraag omgevingsvergunning kunnen toepassen.

A6 Een met het bestemmingsplan strijdig (bouw)plan kunnen behandelen zowel qua procedure als in de besluitvorming;

A7 Ingewikkelde) handhavingskwesties te behandelen (procedure, besluitvorming, instrumentarium);

A8 De omgevingsvergunningprocedure toe te passen (systematiek, onlosmakelijke samenhang elementen, aanhoudingsverplichtingen, regeling inzake een verklaring van geen bedenkingen, rechtsbescherming en inwerkingtreding van de omgevingsvergunning).

A9 De procedure voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een  (bouw)plan meervoudig gebruik/ met het bestemmingsplan strijdige activiteiten kunnen toepassen.

 

B. Bouwbesluit toegepast (16 dagdelen contact & 12 dagdelen zelfstudie)

B1 Het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit 2012 toe te passen in een omgevingsvergunningsaanvraag voor een gebouw     met een meervoudige gebruiksfunctie.

B2 Een bouwplan voor een gebouw met een meervoudige gebruiksfunctie kunnen toetsen aan Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening, waarbij wordt ingeschat welke consequenties te maken/ gemaakte keuzes hebben voor de toets aan het Bouwbesluit 2012 en hierover te communiceren met de aanvrager.

B3 Het van toepassing zijnde regime (nieuwbouw/verbouw/bestaande bouw)kunnen vaststellen en toepassen.

B4 Toepassen van de brandveiligheidsaspecten van het Bouwbesluit;

B5 Toepassen van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

B6 Kunnen bepalen wanneer een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie noodzakelijk is.

B7 Kunnen bepalen wanneer een gebruiksvergunning nodig is.

B8 Gelijkwaardigheidsvragen dan wel -oplossingen kunnen onderkennen en toetsen.

B9 Een aanvrager uit te leggen welke alternatieven leiden tot een bouwplan dat voldoet aan regelgeving indien dat daarvoor niet het geval was.

B10 Inzicht hebben in de structuur en de systematiek van de Model-bouwverordening (MBV) en op

hoofdlijnen weten welke voorschriften in de bouwverordening staan.

B11 Kunnen bepalen of:- een omgevingsvergunning voor slopen of sloopmelding van toepassing is/ een bodemonderzoek noodzakelijk is.

B12 In staat zijn, op basis van een beargumenteerde inschatting, een advies te formuleren voor een

behandelings-, vergunnings- en of handhavingstraject.

B13 De beslisser(opdrachtgever/manager/bestuurder) adequaat kunnen adviseren over een te volgen strategie.

B14 In staat zijn om duurzame/ecologische/nieuwe technologische invalshoeken te beoordelen, o.a. in relatie tot gelijkwaardigheid.

 

C. Integriteit (2 dagdelen contact & 3 dagdelen zelfstudie)

C1 Integriteitsdilemma’s (h)erkennen en daarop reflecteren;

C2 De organisatorische verankering van integriteit in organisaties kunnen evalueren.

C3 Zicht hebben op integriteitsdilemma’s van de PKB zelf en hoe daarop te anticiperen, reageren en qua inhoud en adressering adequaat te communiceren.

 

D. Rolvervulling en interactie (5 dagdelen contact)

D1 De interactie/communicatie zodanig kunnen inrichten/realiseren dat interactieweerstand van betrokkene(n) wordt beperkt.

D2 Op een heldere wijze een adviserend gesprek kunnen voeren, zowel ten opzichte van vergunningsvrager/opdrachtgever dan wel andere specialismen, in relatie met de eigen (ambtelijke/overheids-/advies-/kwaliteitsborger)verantwoordelijkheden.

D3 Klachten en weerstand kunnen ombuigen naar oplossingsgerichte interactie(vanuit diverse interventie-invalshoeken).

 

E. Informatievastlegging en -sturing (2 dagdelen contact & 3 dagdelen zelfstudie)

Onderstaande basisbegrippen kennen en in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen:

E1 Informatievergaring als productieproces(inlichtingenproductie)

• Inlichtingencyclus

• Datacollectie, -analyse,- aggregatie en informatie

E2 Bronnen ontdekken, benutten, exploiteren en creëren

• Bestaande bronnen: registraties en bestanden

• Menselijke bronnen

• Technische bronnen: benutten en creëren

• Regelgeving en bronexploitatie

E3 Data registreren, aggregeren en inlichtingenproductie

• Data entry & datakwaliteit:

◦ rubbish in=rubbish out

◦ motivatie & terugkoppeling

◦ formatting, free form, monitoring & exploitatie

◦ (burger en buitendienst)meldingen

E4 Registratievormen:

◦ bedrijfsvoeringsdata systemen

◦ databases

E5 Basis analysekwaliteit

•  Risico’s inlichtingenproductie

• Data-ordening en -kwaliteit:

◦ relevantie & betrouwbaarheid

◦ hoofdlijnen dadertypologie

Doorlopende assessment opdrachten (6 dagdelen)

Tijdens het opleidingstraject worden verschillende opdrachten uitgevoerd, die het integreren van het geleerde en de praktijk tot doel hebben.

Eindassessment ( 5 dagdelen)

Het eindassessment bestaat (net als het startassessment) uit een een toetsing op alle -hiervoor beschreven- opleidingsonderdelen.

 

F. Private kwaliteitsborging (6 dagdelen contact & 4 dagdelen zelfstudie)

F1. Kandidaat is bekend met de (stand van zaken van) de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen;

F2. Kandidaat is in staat een integraal kwaliteitsborgingsplan te vervaardigen (Bouwbesluit 2012 én opdrachtgeverswensen inclusief duurzaamheidsoptimalisatie) voor een gebouw binnen de Gevolgklasse 1.

T: 0653214697

E: info@envire.nl

Prattenburg 307

2036 SL Haarlem