Inhoud opleiding duurzaam bouwen en onderhouden

eindtermen

Een afgestudeerde van de opleiding duurzaam bouwen en onderhouden kan, met behulp van de beschikbare normen en systemen en met inachtneming van de geldende regelgeving, een plan ontwikkelen, adviseren dan wel controle uitoefenen op de integrale duurzaamheid(optimalisatie)aanpak van een nieuw dan wel -het onderhoud van- een bestaand gebouw.

 1. Inzicht hebben in de samenhang van mogelijkheden/toepassingen om de optimalisatie van de duurzaamheid van een bouwwerk integraal te kunnen ontwikkelen/realiseren.
 2. De voor duurzaamheid(optimalisatie) relevante normen en systematiek kennen en kunnen toepassen.
 3. In staat zijn te adviseren/een plan te ontwikkelen voor het optimaal duurzaam ontwikkelen/realiseren van een nieuw te bouwen gebouw.
 4. In staat zijn een integraal geoptimaliseerd Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) te ontwikkelen voor een gebouw.

A. Begrippen en begripsvorming (2 dagdelen contact & 2 dagdelen zelfstudie)

De  voor optimalisatie en toepassing van voor duurzaamheid in het bouwen, renoveren en onderhouden van gebouwen relevante visie/begrippen kennen en in hun onderlinge samenhang begrijpen.

A1 De aspecten van duurzaamheid in hun onderlinge relatie kennen: CO2 beperking door reductie energieconsumptie en reductie gebruik fossiele brandstoffen, CO2 reductie door keus/gebruik -natuurlijke- materialen en hergebruik, gezondheid binnenklimaat, reductie giftige stoffen door materiaalkeuze-toepassing, bijdrage omgevingskwaliteit -watermanagement, fijnstofreductie, zuurstofproductie-, functionele duurzaamheid -levensloopbestendigheid & hergebruik-.

A2 De (systematiek van) regelgeving/normen m.b.t. duurzaamheid begrijpen. werkvorm(en): 

 • presentatie door deelnemer
 • interactief werkcollege
 • introductie voorbereidingsopdracht model B: luchtkwaliteit, akoestiek

 

B. Gezondheid, binnenklimaat en levensloopbestendigheid: licht, lucht, vocht, geluid, straling, temperatuur (4 dagdelen contact & 4 dagdelen zelfstudie)

B1 Zicht hebben op/inzicht hebben in de aspecten die de gezondheid binnen en de gebruikservaring van een gebouw beïnvloeden.

B2 De invloed van dampopen/dampdicht bouwen kunnen duiden.

B3 De relatie tussen energiezuinigheid, luchtdichtheid, vocht en ventilatie kunnen duiden en toepassen. Beschikbare meettechnologie & waarden kunnen duiden.

B4 Een basisbegrip ontwikkelen ten aanzien van de normen m.b.t. de binnenklimaat beïnvloedende factoren o.a. op basis van de eisen van het Bouwbesluit 2012 en Europese normen.

B5 De ontwerp-/gebruiksfactoren voor levensloopbestendig gebruik/integrale toegankelijkheid kennen en kunnen toepassen. werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • oefening toepassing Bouwbesluit
 • designoefening optimaal binnenklimaat & levensloopbestendig gebruik
 • introductie voorbereidingsopdracht module C: reductie energieverlies

C. Duurzaam isoleren (8 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

C1 Isolatiematerialen in een dampdicht/dampopen bouwbenadering kunnen voorbereiden en toepassen.

C2 De praktische toepassing van natuurlijke isolatiematerialen (vlas, stro/leem, kalkhennep) ervaren en kunnen (qua toepassing & detaillering) controleren in de praktijk.

C3 Toepassingsvormen van natuurlijke isolatiematerialen in dak, wand en fundering/vloeren, qua constructie en bouwaanpak, kennen en kunnen beoordelen op hun bruikbaarheid in nieuwbouw.

C4 Kunnen adviseren m.b.t. toepassing van natuurlijke materialen in renovaties, restauratie (monumenten) en verduurzaming bestaande gebouwen (wrapping, warmtetemperatie, isolatie met natuurlijke materialen).

C5 In staat zijn constructie en detaillering, in relatie tot isolatie (luchtdichtheid/koudebruggen), te beoordelen op luchtdichtheid/vochtbestendigheid in nieuwbouw en bestaande gebouwen. werkvorm(en): 

 • driedaagse workshop duurzame materialen: zelf bouwen met stro/kalkhennep
 • interactief werkcollege (avonduren)
 • opdracht ontwikkeling isolatie-aanpak voor nieuw- en bestaande bouw (6 dagdelen)
 • introductie voorbereidingsopdracht module D: watergebruik & -management

D. Water(her)gebruik & -management (2 dagdelen contact & 4 dagdelen zelfstudie)

D1 Toepassingen voor natuurlijke zuivering en distributie/opslag van hemel-, grijs- en zwart water kennen.

D2 De mogelijkheden voor lokaal watermanagement kennen en kunnen toepassen (water bufferen, groendak, -tijdelijke- wateropslag).

D3 De mogelijkheden voor reductie watergebruik kennen en kunnen toepassen.

4werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • oefening watergebruik & waterzuivering
 • designoefening groendak en waterberging
 • introductie voorbereidingsopdracht module E: duurzame installaties

E. Duurzame installaties (6 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

E1 Een basisbegrip ontwikkelen ten aanzien van de principes werking en installatierandvoorwaarden van installaties voor:

 • energie-opwekking/-collectie uit niet fossiele bronnen;
 • energie- en signaaldistributie (o.a. in relatie tot straling).

E2 De verschillende mogelijkheden voor energiecollectie, opwekking en distributie in samenhang kunnen toepassen.

E3 De (rand)voorwaarden en toepasselijke normen voor toepassing van de diverse installaties kennen en kunnen toepassen.

E4 De berekening van energieproductie, benodigde capaciteit, energie-efficiëntie en (exploitatie)kosten van (samenhangende) toepassingen van installaties kunnen controleren (VABI).

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • research opdracht energie-opwekking en -terugwinning
 • introductie elektromagnetische straling
 • energie- en installatieberekeningen (VABI)
 • oefening integraal installatie-ontwerp woonhuis
 • introductie voorbereidingsopdracht module F: meten & berekenen

F. Meten & berekenen (6 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

F1 Technieken/protocollen voor thermische- en luchtstroomobservatie en kwaliteitsmeting natuurlijke bouwmaterialen                            (rookdetectie, blowerdoor test, infraroodfotografie, ultrasoonmeting, vochtmeting bouwmaterialen) kennen en de toepassing ervan kunnen interpreteren.

F2 In staat zijn de volgende berekeningen te maken/controleren: EPC, BENG, isolatiewaarde wand/dak (wand-/dakopbouw, beglazing), dampdoorlatendheid/dauwpunt wand-/dakconstructie ventilatie, daglichttoetreding.

F3 In staat zijn de toepassing van

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • berekening isolatiewaarde, dampdoorlatendheid, vochtregulatie en dauwpunt
 • EPC & BENG berekening
 • praktische oefening: blowerdoor & infraroodmeting
 • introductie voorbereidingsopdracht module G : ecologische footprint & milieuveiligheid

G. Ecologische footprint/hergebruik en milieuveiligheid (4 dagdelen contact & 4 dagdelen zelfstudie)

G1 De benaderings- en berekeningswijze voor duurzaamheid(ecologische footprint) van bouwmaterialen kennen (Life Cycle Analysis berekening) en de valkuilen/perspectieven bij de toepassing ervan herkennen.

G2 De databanken (duurzame)bouwmaterialen kennen en kunnen toepassen (SBR databank materialen, NIBE).

G3 Op de hoogte zijn van de diverse -internationale- keurmerken en verklaringen inzake duurzame producteigenschappen en hun beperkingen kunnen duiden.

G4 De invloed van de meet-/registratiesystematiek en marktpartijen(producenten/leveranciers) op de kwaliteit en compleetheid van de databanken kunnen duiden.

G5 Onderkennen welke stoffen/verschijnselen invloed hebben op milieu en gezondheid (o.a. asbest, radon, formaldehyde, oplossingsmiddelen/lijmstoffen, fijnstof, allergenen, biologische verschijningsvormen etc.) en de regelgeving daarvoor kennen.

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • opdracht toepassing databankinformatie in een ontwerp/-onderhoudsomgeving
 • introductie voorbereidingsopdracht module H: normen en systemen

H. Normen & systemen  (2 dagdelen contact & 4 dagdelen zelfstudie)

H1 De verschillende referentie-/kwaliteitssystemen voor duurzaamheid in de bouw kennen (Breeam, GPR, Greencalc) en de overeenkomsten/verschillen kunnen duiden.

H2 De keurmerken/referentiekaders op het gebied van energiezuinigheid kennen en de overeenkomsten/verschillen kunnen duiden (passiefwoning, nul-op-de-meter, EPC, BENG).

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege
 • opdracht vergelijking GPR/Breeam in een ontwerp/-onderhoudsomgeving
 • opdracht vergelijking keurmerken/referentiekaders
 • introductie voorbereidingsopdracht module I: DMJOP

I. Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (4 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

I1 Een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan kunnen ontwikkelen:

 • voor een bestaand kantoor-/utiliteitsgebouw,
 • op basis van integrale duurzaamheids- en binnenklimaatoptimalisatie;
 • inclusief materialisatie en installaties;
 • voorzien van een energiebegroting;
 • inclusief meerjarenonderhoudsbudget en inverdienberekening duurzaamheidsmaatregelen .

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege;
 • ontwerp DMJOP m.b.v. GPR gebouw/-onderhoud en duurzaamheidsdatabase(s);
 • introductie voorbereidingsopdracht module J: duurzaamheidscommunicatie & gebruikersbeïnvloeding

 J. Duurzaamheidscommunicatie & gebruikersbeïnvloeding (2 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

J1 Een totaalcommunicatie-aanpak voor een duurzaam gebouw kunnen ontwikkelen;

J2 Informatief-stimulerende communicatie-uitingen (instructies/gebruiksaanwijzingen) kunnen (doen) ontwikkelen.

werkvorm(en): 

 • interactief werkcollege;
 • ontwerp communicatieplan;
 • ontwerp communicatie-uiting;
 • introductie assessment opdrachten

K. praktijkassessment inspectie strobouw/bestaande bouw (2 dagdelen contact & 6 dagdelen zelfstudie)

werkvorm(en): 

 • inspectie duurzaam (stro)bouwproject in aanbouw of integrale inventarisatie duurzaamheidsoptimalisatie bestaand gebouw
 • vervaardigen rapport

L.teamassessment ontwerp integraal duurzaam gebouw/ integraal DMJOP (2 dagdelen contact & 16 dagdelen zelfstudie)

werkvorm(en): 

 • vervaardigen ontwerp integraal duurzaam gebouw of integraal DMJOP voor een bestaand gebouw (conform opgave opleiding/per team)
 • vervaardigen rapport & presentatie.

T: 0653214697

E: info@envire.nl

Prattenburg 307

2036 SL Haarlem